0

آتشباری پیشرفته (قسمت اول)

1-1 مقدمه : آشنايي با علل پيدايش، عوامل تشديد و آگاهي از پيامد هاي يك پديده، به عنوان نخستين گام در پيش بيني و مهار آن، مطرح است. در اين فصل پس از تعريف پديده ي عقب زدگي در آتشباري پله اي، عوامل به وجود آورنده و نتايج نامطلوب آن بررسي شده اند. هدف عمده در اين جا، بيان كيفي موضوع ابعاد و نتايج آن است. راه‌گشا بود1 کاش بهتر بود

اطلاعات بیشتر