0

دورسنجي خاك ها و فرايندهاي خاك (قسمت دوم)

 4- فرانگري فرايندهاي خاک    با پيشرفت برداشت داده هاي تکراري جهاني به وسيله ماهواره ها، در نقشه برداري مي توان جنبه هاي پوياي خاک را نيز در نظر گرفت. فرايندهاي سطحي خاک در مقياس هاي مختلف رخ مي دهند و سبب تغييرپذيري شديد ويژگي هاي خاک و دشواري اندازه گيري آنها مي شوند. فرايندهاي کوتاه مدت مي توانند روزانه يا فصلي باشند و دربرگيرنده تغييرات دما، چرخه هاي خيس – خشک شدن و بسياري فرايندهاي زيست شناختي باشند. فرايندهاي ...

اطلاعات بیشتر
0

دورسنجي خاك ها و فرايندهاي خاك (قسمت اول)

 1- مقدمه    لايه خاک يا خاک کره (پدوسفر)، يک لايه منحصر به فرد از نظر فعاليت پوياي زيست شناختي است که لايه اي واسط و پيوسته بين سنگ کره، اتمسفر، هيدروسفر و بيوسفر تشکيل مي دهد (شکل 1). در اصل پدوسفر پوست خشکيهاي زمين است که به عنوان غشاي زمين عمل کرده و چرخه هاي بيوژئوشيميايي و آبشناختي مواد و انرژي را در سطح خشکي تنظيم مي کند. به عنوان يک منبع مصرف و کاهش گازهاي گلخانه اي اتمسفر ...

اطلاعات بیشتر