اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.
0

دورسنجی خاک ها و فرایندهای خاک (قسمت دوم)

 4- فرانگری فرایندهای خاک    با پیشرفت برداشت داده های تکراری جهانی به وسیله ماهواره ها، در نقشه برداری می توان جنبه های پویای خاک را نیز در نظر گرفت. فرایندهای سطحی خاک در مقیاس های مختلف رخ می دهند و سبب تغییرپذیری شدید ویژگی های خاک و دشواری اندازه گیری آنها می شوند. فرایندهای کوتاه مدت می توانند روزانه یا فصلی باشند و دربرگیرنده تغییرات دما، چرخه های خیس – خشک شدن و بسیاری فرایندهای زیست شناختی باشند. فرایندهای ...

اطلاعات بیشتر
0

دورسنجی خاک ها و فرایندهای خاک (قسمت اول)

 1- مقدمه    لایه خاک یا خاک کره (پدوسفر)، یک لایه منحصر به فرد از نظر فعالیت پویای زیست شناختی است که لایه ای واسط و پیوسته بین سنگ کره، اتمسفر، هیدروسفر و بیوسفر تشکیل می دهد (شکل 1). در اصل پدوسفر پوست خشکیهای زمین است که به عنوان غشای زمین عمل کرده و چرخه های بیوژئوشیمیایی و آبشناختی مواد و انرژی را در سطح خشکی تنظیم می کند. به عنوان یک منبع مصرف و کاهش گازهای گلخانه ای اتمسفر ...

اطلاعات بیشتر