اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.
0

دورسنجی خاک ها و فرایندهای خاک (قسمت اول)

 1- مقدمه    لایه خاک یا خاک کره (پدوسفر)، یک لایه منحصر به فرد از نظر فعالیت پویای زیست شناختی است که لایه ای واسط و پیوسته بین سنگ کره، اتمسفر، هیدروسفر و بیوسفر تشکیل می دهد (شکل 1). در اصل پدوسفر پوست خشکیهای زمین است که به عنوان غشای زمین عمل کرده و چرخه های بیوژئوشیمیایی و آبشناختی مواد و انرژی را در سطح خشکی تنظیم می کند. به عنوان یک منبع مصرف و کاهش گازهای گلخانه ای اتمسفر ...

اطلاعات بیشتر