0

دورسنجي خاك ها و فرايندهاي خاك (قسمت اول)

 1- مقدمه    لايه خاک يا خاک کره (پدوسفر)، يک لايه منحصر به فرد از نظر فعاليت پوياي زيست شناختي است که لايه اي واسط و پيوسته بين سنگ کره، اتمسفر، هيدروسفر و بيوسفر تشکيل مي دهد (شکل 1). در اصل پدوسفر پوست خشکيهاي زمين است که به عنوان غشاي زمين عمل کرده و چرخه هاي بيوژئوشيميايي و آبشناختي مواد و انرژي را در سطح خشکي تنظيم مي کند. به عنوان يک منبع مصرف و کاهش گازهاي گلخانه اي اتمسفر ...

اطلاعات بیشتر