از اینکه برای آموزش و ارتقای سطح دانش خودت سرمایه گداری کردی خیلی خوشحالیم
به زودی می بینمت آینده از آن افرادی هست که امروز برای آموزش تخصص وقت میزارن